หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เดิมตำบลน้ำสุดขึ้นอยู่กับท้องที่ตำบลห้วยขุนราม ตำบลน้ำสุดแยกออกมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 เมื่อแยกมานั้นมีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน กระทั้งได้มีการประกาศจังหวัดลพบุรีให้จัดตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านช่องแค เป็นหมู่ที่ 9 ของตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 (ประกาสในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 128 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) โดยมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤศจิยายน 2549 ดังนั้น ตำบลน้ำสุด จึงมีเขตปกครองท้องที่รวม 9 หมู่บ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากอำเภอพัฒนานิคม 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 72.20 ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์กการบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ยกฐานะมาจากสภาตำบลน้ำสุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อ พ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น องค์กการบริหารส่วนตำบลน้ำสุด จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่ท 30 มีนาคม 2539
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม พื้นที่สำคัญในการเพาะปลูก ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ทานตะวัน ฯลฯ อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาจากเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลน้ำสุดเป็นที่ราบ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแก่งผักกูด
ตำบลทะเลหลังวัด
อำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 


 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านน้ำสุด 311 337 648 316  
2   บ้านหนองอีอุ่น 373 386 759 274
  3   บ้านบ่อน้ำเดือด 365 337 702 284  
4   บ้านคลองสาริกา 245 245 490 184
  5   บ้านไทรงาม 135 155 290 107  
6   บ้านฟ่าวงาม 321 314 635 190
  7   บ้านนครสวรรค์ 163 162 325 139  
8   บ้านหนองมะดัน 89 96 185 76
  9   บ้านช่องแค 165 163 328 111  
    รวมทั้งสิ้น 2,167 2,195 4,362 1,680
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558