หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
ประชากรตำบลน้ำสุดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
 
วัดมีจำนวน 8 แห่ง  
  วัดน้ำสุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  วัดบ่อน้ำเดือด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  วัดอินทร์อัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  วัดบุญญาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  วัดไทรงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  วัดฟ่าวงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  วัดหนองมะดัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 28 คน
 
โรงเรียนประถมศึกษามี 3 แห่ง คือ    
  โรงเรียนบ้านน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ (โรงเรียนขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  โรงเรียนคลองสาริกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนฟ่าวงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย 1 แห่ง    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำสุด 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558