หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
       
 
       
   
สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ในการสัญจรไปมาของประชาชน และเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากไร่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
   
สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล
   
อนุรักษ์และบำรุงรักษาแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากมลพิษเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
   
จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน หมู่บ้าน ในที่สาธารณะที่ประชาชนได้มีการใช้สอยร่วมกัน เส้นทางสัญจรไปมาที่มีจุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลน้ำสุด
   
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเกษตรและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 
       
 
       
    ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มองค์กรต่างๆ มีการฝึกอบรมอาชีพ อิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในตำบลน้ำสุด ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
    ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำสุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
    ส่งเสริมอาชีพระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ราษฎรในท้องถิ่น
    ส่งเสริมให้ประชาชน ได้เรียนรู้ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปฏิบัติระดับครัวเรือน เพื่อให้มีอาหารไว้บริโภค และลดรายจ่ายประจำวัน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
 
       
 
       
    เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
    สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
    ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
    ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
    สนับสนุนให้มีสวัสดิการภาคประชาชนตามโครงการสวัสดิการชุมชน ตำบลน้ำสุด
    สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และดูแลสุขภาพตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อร่างกาย ของคนในท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558