หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Vision  
 
 
 
 
ต้องพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาด มีระเบียบ มาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้าน การศึกษา และการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558